Podcast số 14 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper

Hãy Chuẩn Bị để Luôn Có Thánh Linh của Ngài Anh Cả Paul B. Pieper Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Việc chuẩn bị dự phần Tiệc Thánh một cách xứng…

Continue ReadingPodcast số 14 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper

Podcast số 13 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran

Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh Bài của Sam Lofgran Các Tạp Chí Giáo Hội Sự mặc khải giống như một ngôn ngữ mà mỗi chúng ta cần phải học. Học…

Continue ReadingPodcast số 13 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran

Podcast số 12 – Liahona tháng 3, 2021 – Chiến Thắng Những Nỗi Lo Lắng Trần Tục – Hans T. Boom

Chiến Thắng Những Nỗi Lo Lắng Trần Tục Bài của Anh Cả Hans T. Boom Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Những nỗi lo lắng trần tục không được làm…

Continue ReadingPodcast số 12 – Liahona tháng 3, 2021 – Chiến Thắng Những Nỗi Lo Lắng Trần Tục – Hans T. Boom

Podcast số 11 – Bạn Hữu tháng 1, 2021 – Tôi Yêu Thương Các Em – Russell M. Nelson

Một Sứ Điệp Từ Vị Tiên Tri Tôi Yêu Thương Các Em Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Trích từ “Restoration Conversations with President Russell M. Nelson,” video collection, Gospel…

Continue ReadingPodcast số 11 – Bạn Hữu tháng 1, 2021 – Tôi Yêu Thương Các Em – Russell M. Nelson