Podcast số 164 – Liahona tháng 4, 2010 – Ngài Sẽ Nhận Lấy Những Sự Yếu Đuối của Họ – Jean A. Tefan

Bài của Anh Cả Jean A. Tefan Phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng từ năm 2000 đến năm 2009 của Giáo Hội…

Continue ReadingPodcast số 164 – Liahona tháng 4, 2010 – Ngài Sẽ Nhận Lấy Những Sự Yếu Đuối của Họ – Jean A. Tefan

Podcast số 163 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Giảng Dạy theo Cách của Thánh Linh – Matthew O. Richardson

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật vào năm 2011 của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 163 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Giảng Dạy theo Cách của Thánh Linh – Matthew O. Richardson