Podcast số 28 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2010 – Các Chị Em ở Si Ôn – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring

Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Các chị em thân mến của tôi, tôi thật có phước được nói chuyện vào thời điểm tuyệt vời này trong lịch sử thế giới. Mỗi ngày, chúng ta tiến đến gần hơn khoảnh khắc vinh quang khi mà Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ đến thế gian một lần nữa. Chúng ta biết đôi chút về sự kiện khủng khiếp mà sẽ diễn ra trước khi Ngài đến, nhưng tâm hồn chúng ta cũng tràn đầy niềm vui và sự tin tưởng khi biết về những lời hứa vinh quang mà sẽ được làm tròn trước khi Ngài trở lại.

Với tư cách là con gái yêu dấu của Cha Thiên Thượng, và con gái của Chúa Giê Su Ky Tô trong vương quốc của Ngài,1 các chị em sẽ đóng góp một vai trò thiết yếu trong những thời kỳ quan trọng sắp tới. Chúng ta biết rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ đến với một dân tộc mà đã được quy tụ và chuẩn bị để sống như người ta đã sống trong thành phố Hê Nóc. Dân chúng ở đó rất đoàn kết trong đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và đã trở nên thanh sạch trọn vẹn đến mức họ đã được cất lên trời.

Đây là lời mô tả đã được Chúa mặc khải về những gì sẽ xảy đến với dân Hê Nóc và những gì sẽ xảy ra trong gian kỳ cuối cùng của thời kỳ trọn vẹn này:

Và rồi sẽ đến ngày thế gian được an nghỉ, nhưng trước ngày đó các tầng trời sẽ tối sầm lại, và một bức màn tối tăm sẽ bao phủ thế gian; và các tầng trời sẽ rung chuyển, và luôn cả đất cũng vậy; và những gian truân lớn lao sẽ đến với con cái loài người, nhưng ta sẽ gìn giữ dân của ta;

“Và ta sẽ gửi sự ngay chính từ trên trời xuống; và ta sẽ gửi lẽ thật đến thế gian, để làm chứng cho Con Độc Sinh của ta; sự phục sinh của Người từ cõi chết, phải, và luôn cả sự phục sinh của tất cả mọi người; và ta sẽ làm cho sự ngay chính và lẽ thật quét qua thế gian như một trận lụt, để quy tụ dân chọn lọc của ta, từ bốn phương trời của thế gian, vào một nơi mà ta sẽ chuẩn bị, đó là Thành Phố Thánh, ngõ hầu dân của ta có thể thắt lưng mình, và chờ đợi ngày ta đến; vì nơi đó sẽ là đền tạm của ta, và nó sẽ được gọi là Si Ôn, một Tân Giê Ru Sa Lem.

“Và Chúa phán với Hê Nóc rằng: Lúc ấy ngươi và tất cả thành phố ngươi sẽ gặp họ tại đó, và chúng ta sẽ tiếp nhận họ vào lòng chúng ta, và họ sẽ trông thấy chúng ta; rồi chúng ta sẽ ôm cổ họ và họ sẽ ôm cổ chúng ta, và chúng ta sẽ hôn nhau;

“Và nơi đó sẽ là nơi cư ngụ của ta, và nó sẽ là Si Ôn, nó sẽ phát xuất ra từ tất cả những vật sáng tạo mà ta đã làm ra; và thế gian sẽ an nghỉ trong thời gian một ngàn năm.”2

Các chị em, các con gái của các chị em, các cháu gái của các chị em, và các phụ nữ mà đã được các chị em nuôi dưỡng sẽ là một phần tử vô cùng quan trọng để tạo nên một xã hội gồm những người mà sẽ tham gia vào việc giao tiếp đầy vinh quang với Đấng Cứu Rỗi. Các chị em sẽ là một lực lượng thiết yếu trong việc quy tụ Y Sơ Ra Ên và tạo ra dân Si Ôn mà sẽ sống bình an ở Tân Giê Ru Sa Lem.

Qua các vị tiên tri của Ngài, Chúa đã đưa ra lời hứa này cho các chị em. Vào thời kỳ đầu của Hội Phụ Nữ, Tiên Tri Joseph Smith đã nói với các chị em phụ nữ, “Nếu các chị em sống theo các đặc ân của mình, thì các thiên sứ không thể bị ngăn cản để làm người phù trợ cho các chị em.”3

Tiềm năng tuyệt diệu đó nằm trong tầm tay của các chị em, và các chị em đang được chuẩn bị cho điều đó.

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã nói:

“Các chị em phụ nữ … không ở vị trí thứ yếu trong kế hoạch của Đức Chúa Cha chúng ta dành cho hạnh phúc vĩnh cửu và sự an lạc của con cái Ngài. Các chị em nhất định là một phần thiết yếu trong kế hoạch đó.

“Nếu thiếu các chị em thì kế hoạch đó sẽ không thực hiện được. Nếu thiếu các chị em thì toàn bộ kế hoạch sẽ không thể thực hiện được. …

“Mỗi chị em đều là con gái của Thượng Đế, được ban cho một quyền thừa kế thiêng liêng.”4

Vị tiên tri tại thế của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, đã đưa ra lời mô tả này về vai trò của các chị em trong việc chuẩn bị cho sự giáng lâm của Đấng Cứu Rỗi:

“Ảnh hưởng mà những người phụ nữ đó để lại sẽ không thể nào đo lường được, không phải chỉ đối với gia đình mà còn đối với Giáo Hội của Chúa, với tư cách là những người vợ, người mẹ, và người bà; là chị em và cô dì; là giảng viên và người lãnh đạo; nhất là tấm gương mẫu mực và là những người tận tình bênh vực cho đức tin.

“Điều này là đúng trong mỗi gian kỳ phúc âm kể từ thời A Đam và Ê Va. Tuy nhiên, những người phụ nữ của gian kỳ này khác với những người phụ nữ trong mọi gian kỳ khác vì gian kỳ này khác với mọi gian kỳ kia. Sự khác biệt này mang đến cả đặc ân lẫn trách nhiệm.”5

Gian kỳ này khác biệt bởi vì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để được giống như thành phố Hê Nóc. Qua các vị tiên tri và sứ đồ của Ngài, Ngài đã mô tả sự biến đổi thành dân Si Ôn sẽ bao gồm những gì.

Anh Cả Bruce R. McConkie dạy:

“[Thời kỳ Hê Nóc] là thời kỳ đầy dẫy sự tà ác và xấu xa, thời kỳ đầy bóng tối và nổi loạn, thời kỳ đầy chiến tranh và tàn phá, thời kỳ mà sẽ dẫn đến sự tẩy sạch trái đất bằng nước.

“Hê Nóc, tuy thế, là một người trung tín. Ông ‘trông thấy Chúa,’ và nói chuyện trực tiếp với Ngài giống như một người đứng đối diện nói chuyện với một người khác. (Môi Se 7:4.) Chúa gửi ông đi rao truyền sự hối cải cho thế giới, và truyền lệnh cho ông phải ‘làm phép báp têm trong danh của Đức Chúa Cha, và của Đức Chúa Con, là Đấng đầy ân điển và lẽ thật, và của Đức Thánh Linh, là Đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.’ (Môi Se 7:11.) Hê Nóc lập các giao ước và tập hợp một giáo đoàn gồm những người tin thật sự, tất cả đều trở nên trung tín đến mức ‘Chúa đã đến ở với dân Ngài, và họ sống trong sự ngay chính,’ và được ban phước lành từ trên cao. ‘Và Chúa gọi dân Ngài là Si Ôn, vì họ đồng một lòng và một trí, và sống trong sự ngay chính; và không có người nào nghèo khó trong số họ.’ (Môi Se 7:18.) …

“Sau khi Chúa gọi dân Ngài là Si Ôn, thánh thư chép rằng Hê Nóc ‘xây dựng một thành phố gọi là Thành Phố Thánh Thiện, tức là Si Ôn;’ thành phố Si Ôn đó ‘được cất lên trời’ nơi mà ‘Thượng Đế đã nhận nó vào lòng Ngài; và từ đó người ta nói rằng: Si Ôn đã qua đi.’ (Môi Se 7:19, 21, 69.) …

“Cũng Si Ôn này mà đã được cất lên trời sẽ trở lại … khi Chúa mang Si Ôn trở lại, và các dân cư trong đó sẽ gia nhập với tân Giê Ru Sa Lem, mà lúc đó sẽ được thiết lập.”6

Nếu quá khứ là mở đầu, vào lúc Đấng Cứu Rỗi đến, thì những người con gái mà hết lòng cam kết với các giao ước của họ với Thượng Đế sẽ nhiều hơn một nửa số người đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón Ngài khi Ngài đến. Nhưng bất kể là con số nào, thì sự đóng góp của các chị em trong việc tạo ra tình đoàn kết giữa những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho Si Ôn đó sẽ lớn hơn con số một nửa rất nhiều.

Tôi sẽ cho các chị em biết lý do tại sao tôi tin điều đó sẽ được như vậy. Sách Mặc Môn kể một câu chuyện về một dân Si Ôn. Các chị em nhớ rằng đó là sau khi họ đã được giảng dạy, được yêu thương, và được ban phước lành bởi Đấng Cứu Rỗi phục sinh rằng “trong xứ không có chuyện tranh chấp nào xảy ra, nhờ tình thương yêu của Thượng Đế đã ở trong lòng mọi người dân.”7

Kinh nghiệm của tôi đã dạy tôi rằng các con gái của Cha Thiên Thượng đều có một ân tứ để làm dịu đi sự tranh chấp và đẩy mạnh sự ngay chính với tình yêu thương của họ đối với Thượng Đế và với tình yêu thương đối với Thượng Đế mà họ đã khơi dậy nơi những người họ phục vụ.

Tôi đã chứng kiến điều đó trong thời niên thiếu của tôi khi chi nhánh nhỏ bé của chúng tôi nhóm họp trong căn nhà thời thơ ấu của tôi. Anh trai tôi và tôi là người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn duy nhất, cha tôi cũng là người duy nhất nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Chủ tịch Hội Phụ Nữ chi nhánh là một người cải đạo vào Giáo Hội mà chồng chị ấy không hài lòng với sự phục vụ của chị ấy trong Giáo Hội. Các tín hữu đều là các phụ nữ lớn tuổi hơn mà trong nhà không có ai là người nắm giữ chức tư tế. Tôi chứng kiến mẹ tôi và các phụ nữ này không ngừng yêu thương, nâng đỡ, và chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ tôi nhận thấy là tôi đã được ban cho một cái nhìn ban đầu về Si Ôn.

Tôi tiếp tục học hỏi về ảnh hưởng của các phụ nữ trung tín trong một chi nhánh nhỏ của Giáo Hội ở Albuquerque, tiểu bang New Mexico. Tôi đã chứng kiến vợ của chủ tịch chi nhánh, vợ của chủ tịch giáo hạt, và chủ tịch Hội Phụ Nữ nồng nhiệt chào đón mỗi người mới đến và người mới cải đạo vào Giáo Hội. Vào ngày Chủ Nhật tôi rời khỏi Albuquerque, sau hai năm quan sát ảnh hưởng của các chị em phụ nữ ở đó, giáo khu đầu tiên đã được thành lập. Giờ đây Chúa đã đặt một ngôi đền thờ ở đó.

Tiếp đó tôi chuyển tới Boston, là nơi tôi đã phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo hạt mà chủ tọa các chi nhánh nhỏ trải rộng khắp hai tiểu bang. Có nhiều mối bất đồng mà nhiều lần đã được giải quyết bởi các chị em phụ nữ giàu lòng yêu thương và dễ tha thứ, là những người đã giúp xoa dịu những tấm lòng. Vào ngày Chủ Nhật tôi rời khỏi Boston, một thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã tổ chức giáo khu đầu tiên ở Massachusetts. Bây giờ ở đó đã có một ngôi đền thờ, gần nơi mà vị chủ tịch giáo hạt từng sống. Ông đã trở lại tích cực trong Giáo Hội và về sau được kêu gọi phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu và sau đó là chủ tịch phái bộ truyền giáo, nhờ ảnh hưởng của người vợ yêu quí và trung tín.

Thưa các chị em, các chị em đã được ban cho phước lành được làm con gái của Thượng Đế với các ân tứ đặc biệt. Các chị em mang theo với mình vào cuộc sống trần thế khả năng thuộc linh để nuôi dưỡng người khác và nâng họ lên cao hơn hướng đến tình yêu thương và sự thanh khiết mà sẽ giúp họ hội đủ điều kiện sống cùng với nhau trong một xã hội Si Ôn. Không phải là ngẫu nhiên mà Hội Phụ Nữ, tổ chức đầu tiên của Giáo Hội được đặc biệt dành cho các con gái của Cha Thiên Thượng, lại có câu phương châm là “Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất.”

Lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô. Và chính là đức tin nơi Ngài và những ảnh hưởng trọn vẹn của Sự Chuộc Tội vô hạn của Ngài mà sẽ hội đủ điều kiện cho các chị em, cùng những người mình yêu thương và phục vụ, cho ân tứ thiêng liêng để sống trong xã hội Si Ôn đã được hứa và mong mỏi từ bấy lâu. Ở đó chị em sẽ là các chị em ở Si Ôn, được yêu thương bởi Chúa và những người mình đã ban phước.

Tôi làm chứng rằng các chị em là công dân trong vương quốc của Chúa trên thế gian. Các chị em là con gái của một Cha Thiên Thượng nhân từ, là Đấng đã gửi các chị em xuống thế gian với những ân tứ độc nhất vô nhị mà các chị em đã hứa sử dụng nhằm ban phước những người khác. Tôi hứa với các chị em rằng Chúa sẽ cầm tay dẫn dắt các chị em, thông qua Đức Thánh Linh. Ngài sẽ đi trước mặt các chị em khi các chị em giúp Ngài chuẩn bị dân Ngài trở thành dân Si Ôn đã được hứa của Ngài. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.