Podcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021

Các đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những sự kiện bán niên mà tại đó, các vị tiên tri, sứ đồ, và những lãnh đạo khác của Giáo Hội chia sẻ các sứ điệp tập trung vào Đấng Ky Tô về tình yêu thương và niềm hy vọng. Đại hội lần thứ 191 vào các ngày 4 và 5, tháng Tư,

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

Chủ Tịch Russell M. Nelson của Giáo Hội đã đưa ra bài nói chuyện mở đầu bằng cách nhấn mạnh đến sự hướng dẫn của Chúa dành cho Giáo Hội này — thậm chí trong đại dịch COVID-19 toàn cầu.

“Một số bài học mà tôi biết trước đây đã được khắc ghi vào lòng tôi theo những cách mới và chỉ dẫn. Chúa hướng dẫn các công việc trong Giáo Hội của Ngài; Ngài thực hiện công việc của Ngài một cách gấp rút  — ngay cả trong một đại dịch toàn cầu,”ông nói.

“Các anh chị em thân mến, sức mạnh của Giáo Hội nằm trong các nỗ lực và những chứng ngôn ngày càng phát triển của các tín hữu Giáo Hội,” ông tiếp tục. “Chứng ngôn được phát triển tốt nhất là ở nhà.”

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf đã dạy rằng “Thượng Đế đang ở giữa chúng ta” và đích thân tham gia vào cuộc sống của con cái Ngài và tích cực hướng dẫn họ. “Hãy mở lòng anh chị em với Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, bất kể hoàn cảnh, thử thách, đau khổ hoặc lầm lỗi nào của anh chị em,” ông nói. “Anh chị em có thể biết rằng Ngài hằng sống, rằng Ngài yêu thương anh chị em, và nhờ Ngài mà anh chị em sẽ không bao giờ đơn độc nữa.”

Chủ Tịch Joy D. Jones nhấn mạnh rằng những cuộc trò chuyện đơn giản nhưng thiết yếu về phúc âm có thể dẫn dắt con cái để biết điều gì chúng tin tưởng và lý do mà chúng tin tưởng điều đó. “Chúng ta đừng để cho sự tiện lợi của các thiết bị điện tử khiến chúng ta không giảng dạy và lắng nghe con cái mình, và nhìn vào mắt chúng,” bà nói.

Anh Jan E. Newman tập trung vào việc giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Ông nói: “Để thực sự thay đổi cuộc sống, sự cải đạo theo Chúa Giê Su Ky Tô phải bao trùm lấy toàn bộ tâm hồn chúng ta và thấm nhuần vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta.”

Anh Cả Gary E. Stevenson dạy rằng sự tử tế là một nguyên tắc phúc âm cơ bản và mang tính chữa lành. “Chúa kỳ vọng [Các Thánh Hữu Ngày Sau] giảng dạy rằng sự hòa nhập là một cách tích cực dẫn đến sự đoàn kết và rằng sự loại trừ dẫn đến sự chia rẽ,”ông nói.

Bằng cách trích dẫn lời mời của Đấng Cứu Rỗi cho tất cả chúng ta trở nên giống như Ngài, Anh Cả Gerrit W. Gongmời Các Thánh Hữu Ngày Sau làm cho nhà quán của Đấng Ky Tô —Giáo Hội của Ngài— thành một nơi trú ẩn cho tất cả khỏi bão tố cuộc đời. “Chúng ta chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm đã được hứa của Ngài khi mỗi ngày chúng ta làm việc đó cho ‘một người trong những người rất hèn mọn này’ như thể chúng ta sẽ làm như vậy với Ngài. ‘Một người trong những người rất hèn mọn này’ là mỗi người chúng ta.”

Chủ Tịch Henry B. Eyring khuyến khích các tín hữu Giáo Hội gia tăng ước muốn của họ để trở nên xứng đáng và sẵn sàng cho nhiều kinh nghiệm đền thờ sắp tới. “Đền thờ là một chốn thánh thiện nơi mà sự mặc khải đến với chúng ta một cách dễ dàng nếu tấm lòng chúng ta rộng mở để tiếp nhận và xứng đáng với điều mặc khải đó,” ông nói.

Phiên Họp Chiều Thứ Bảy

Chủ Tịch M. Russell Ballard đã nói về các tín hữu độc thân của Giáo Hội “chiếm hơn một nửa số người thành niên trong Giáo Hội ngày nay.”

“Một số người muốn biết về các cơ hội và vị trí của họ trong kế hoạch của Thượng Đế và trong Giáo Hội,” ông nói. “Chúng ta nên hiểu rằng cuộc sống vĩnh cửu không chỉ là vấn đề về tình trạng kết hôn hiện tại mà là về tư cách môn đồ và sự ‘quả cảm trong việc làm chứng về Chúa Giê Su’” (Giáo Lý và Giao Ước 76:79).

Các vị lãnh đạo giáo khu và tiểu giáo khu cần kêu gọi các tín hữu độc thân “để phục vụ, nâng đỡ, và giảng dạy,” ông tiếp tục.

Anh Cả Holland Jeffrey R. Holland nhận xét rằng ngày nay, có nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, và sự bất nhã xung quanh.

Anh Cả Holland đã làm chứng rằng những công cụ cần thiết để “tạo nên một tương lai tươi sáng hơn” có thể được tìm thấy trong phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. “Chúng ta không thể— thế gian này không thể — chấp nhận thất bại trong việc sử dụng trọn vẹn các nguyên tắc phúc âm và các giao ước mang tính củng cố này cả về mặt cá nhân lẫn công khai.”

Elder Dale G. Renlund spoke of the “infuriating unfairness” of the world but testified that “in the eternities, Heavenly Father and Jesus Christ will resolve all unfairness.”

Anh Cả Dale G. Renlund đã nói về “sự bất công gây phẫn nộ” của thế gian nhưng làm chứng rằng “trong thời vĩnh cửu, Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giải quyết mọi sự bất công.”

Anh Cả Neil L. Andersen làm chứng rằng hành trình của mỗi người con của Thượng Đế đã không bắt đầu “khi họ hít lấy hơi thở đầu tiên” vào phổi mình, và nó cũng sẽ không kết thúc khi họ trút hơi thở cuối cùng trên trần thế. “Cầu xin cho chúng ta hãy chào đón, bảo vệ, và luôn yêu thương [mỗi con cái linh hồn của Thượng Đế],”ông nói.

Chủ Tịch Nelson đã mời tất cả “hãy tiếp tục ở trên con đường giao ước” và noi theo Đấng Cứu Rỗi, ông nói. Đối với những ai đã bước ra khỏi con đường đó, xin hãy  trở lại. Có một nơi được chuẩn bị sẵn cho tất cả mọi người trong Giáo Hội của Chúa.

“Trong mỗi tiểu giáo khu và chi nhánh, chúng ta cần tất cả mọi người– từ những người mạnh mẽ đến những người đang chật vật. Ai ai cũng đều quan trọng và cần thiết cho sự gây dựng của toàn bộ thân thể của Đấng Ky Tô,” Anh Cả Jorge T. Becerra đã nói. 

Khi Anh Cả Thierry K. Mutombo lớn lên, ông đã sống với gia đình trong một căn nhà“không chỉ nhỏ về kích cỡ, mà đó còn là một nơi tối tăm.” Sau khi gặp những người truyền giáo và chịu phép báp têm, gia đình ông chuyển sang một nếp sống mới tập trung vào phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và “thực sự trở thành một gia đình.”

“Chúa Giê Su Ky Tô là sự sáng mà chúng ta cần phải đưa cao trong những lúc tối tăm của cuộc sống trần thế mình (3 Nê Phi 18:24). Khi chúng ta chọn noi theo Đấng Ky Tô, chúng ta đã chọn để được thay đổi,” ông nói.

Phiên Họp Chức Tư Tế Thứ Bảy

Trong bài nói chuyện kết thúc phiên họp của mình, Chủ Tịch Nelson đã chia sẻ bốn bài học chính với các khán thính giả trên toàn thế giới của ông:

  • Tổ ấm gia đình là trung tâm của đức tin và sự thờ phượng
  • Chúng ta cần có nhau.
  • Nhóm túc số chức tư tế của các anh em có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ một buổi họp.
  • Chúng ta nghe lời Chúa Giê Su Ky Tô rõ hơn khi chúng ta tĩnh lặng.

“Tương lai luôn tươi sáng hơn cho những người tuân giữ giao ước của Thượng Đế,” ông nói. “Chúa sẽ càng ngày càng kêu gọi các tôi tớ của Ngài là những người nắm giữ chức tư tế một cách xứng đáng để ban phước, an ủi, củng cố nhân loại và igups chuẩn bị thế gian và dân cư trên đó cho Sự Tái Lâm của Ngài.”

Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi được phục sinh đã làm mọi điều thiết yếu để có cuộc hành trình thành công qua cuộc sống trần thế và hướng đến sự cứu rỗi vĩnh cửu.

“Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã sẵn lòng trải qua tất cả những đau đớn và yếu kém trên trần thế để Ngài có thể biết cách giúp đỡ và củng cố chúng ta trong những nỗi thống khổ của mình,” ông nói. “Chúa Giê Su Ky Tô đã làm tất cả những điều này bởi vì Ngài yêu thương tất cả các con cái của Thượng Đế.”

Chủ Tịch Eyring dạy rằng chức tư tế được ban cho vì tình yêu thương—và rằng Chúa ban phước cho sự phục vụ được thực hiện trong danh Ngài. 

“Sự đáp ứng cùng làm vinh hiển chức tư tế của các anh em là quan trọng đối với Ngài vì Ngài yêu thương các anh em và Ngài tin cậy các anh em để ban phước trong danh Ngài cho những người Ngài yêu thương,” ông nói.

Anh Cả Quentin L. Cook đã thảo luận vai trò dẫn dắt của các giám trợ trong cuộc sống của những người họ phục vụ, đặc biệt là những người trẻ tuổi của Giáo Hội.

“[Thưa các giám trợ], các anh em có thể đưa ra những lời mời mạnh mẽ để thay đổi hành vi, chuẩn bị cho họ vào đời và soi dẫn cho họ ở trên con đường giao ước,” ông nói.

Anh Cả S. Gifford Nielsen khuyến khích khán thính giả nhìn nhận bản thân họ theo như cách mà Cha Thiên Thượng nhìn họ.

“Anh em có bao giờ nghĩ tới việc yêu mến bản thân mình là một giáo lệnh chưa?” ông hỏi. “Chúng ta có thể thực sự yêu mến Thượng Đế và yêu mến con cái Ngài nếu chúng ta không yêu mến bản thân không?”

Anh Ahmad S. Corbittđã hỏi các em thiếu niên của Giáo Hội cách các em có thể “đánh thức đức tin khổng lồ của mình nơi Đấng Ky Tô” và sử dụng nó để quy tụ Y Sơ Ra Ên.

“Ngài chủ yếu sử dụng Sách Mặc Môn và các vị tiên tri của Ngài để giảng dạy chúng ta cách thức,” ông nói.