Podcast số 98 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Các Giao Ước Đền Thờ Củng Cố Nền Tảng của Chúng Ta nơi Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (October 2021) Bài của Anh Cả Ross A. Chiles thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các…

Continue ReadingPodcast số 98 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Các Giao Ước Đền Thờ Củng Cố Nền Tảng của Chúng Ta nơi Đấng Ky Tô – Ross A. Chiles

Podcast số 62 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Vị Tiên Tri Đã Dạy Điều Gì Trong Đại Hội Trung Ương?

Chủ Tịch Russell M. Nelson ngỏ lời tại buổi quy tụ toàn cầu: Hãy tìm kiếm lẽ thật ‘thuần khiết’, củng cố thêm nền móng thuộc linh của anh chị…

Continue ReadingPodcast số 62 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Vị Tiên Tri Đã Dạy Điều Gì Trong Đại Hội Trung Ương?

Podcast số 60 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Giáo Vụ Trực Tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á

Giáo vụ trực tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á Mặc dù đại dịch đã làm cho việc đi lại trên toàn cầu…

Continue ReadingPodcast số 60 – Tin Trang Mạng tháng 10, 2021 – Giáo Vụ Trực Tuyến của Chị Jean B. Bingham và Chị Camille N. Johnson tại Châu Á

Podcast số 46 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Nuôi Dạy Con Cái Ngay Chính – Suchat Chaichana

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (October 2021) Bài của Anh Cả Suchat Chaichana thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi “Khi anh chị em dạy…

Continue ReadingPodcast số 46 – Trang Mạng tháng 10, 2021 – Nuôi Dạy Con Cái Ngay Chính – Suchat Chaichana

Podcast số 43 – Trang Mạng tháng 7, 2021 – Củng Cố Đức Tin – Peter Fletcher Meurs

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (July 2021) Củng Cố Đức Tin Bài của Anh Cả Peter Fletcher Meurs, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn…

Continue ReadingPodcast số 43 – Trang Mạng tháng 7, 2021 – Củng Cố Đức Tin – Peter Fletcher Meurs

Podcast số 39 – Trang Mạng tháng 9, 2021 – Tình Yêu Thương Dành Cho Tất Cả Mọi Người – Stephen C.K. Lai

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (September 2021) Tình Yêu Thương dành cho Tất Cả Mọi Người Bài của Anh Cả Stephen C.K. Lai “Mặc dù…

Continue ReadingPodcast số 39 – Trang Mạng tháng 9, 2021 – Tình Yêu Thương Dành Cho Tất Cả Mọi Người – Stephen C.K. Lai

Podcast số 32 – Trang Mạng tháng 8, 2021 – Xây Dựng Nền Tảng của Chúng Ta – John Gutty

Sứ Điệp của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Vùng Châu Á (August 2021) Xây Dựng Nền Tảng Của Chúng Ta dựa trên Đấng Ky Tô Bài của Anh Cả John Gutty thuộc Nhóm Túc Số…

Continue ReadingPodcast số 32 – Trang Mạng tháng 8, 2021 – Xây Dựng Nền Tảng của Chúng Ta – John Gutty

Podcast số 24 – Trang Mạng tháng 6, 2021 – Quyền Năng của Những Người Phụ Nữ Ngay Chính – Alan C. K. Cheung

Bài của Anh Cả Alan C. K. Cheung Dù cho ở nhà hay trong cộng đồng, hoặc trong Giáo Hội, các chị em phụ nữ can đảm là thiết yếu…

Continue ReadingPodcast số 24 – Trang Mạng tháng 6, 2021 – Quyền Năng của Những Người Phụ Nữ Ngay Chính – Alan C. K. Cheung