Podcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Sáu năm 2021 Thiên Chủ Đoàn Là Gì? Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh là ba…

Continue ReadingPodcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Podcast số 15 – Liahona tháng 1, 2021 – Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải – Russell M. Nelson

Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi khuyến…

Continue ReadingPodcast số 15 – Liahona tháng 1, 2021 – Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải – Russell M. Nelson