Podcast số 113 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Ngươi Nên Là Những Người Như Thế Nào – Lynn G. Robbins

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cầu xin cho các nỗ lực của các anh…

Continue ReadingPodcast số 113 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Ngươi Nên Là Những Người Như Thế Nào – Lynn G. Robbins

Podcast số 112 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Làm Điều Đúng vào Đúng Lúc mà Không Trì Hoãn – Jose L. Alonso

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đấng Cứu Rỗi … đã ban cho chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 112 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Làm Điều Đúng vào Đúng Lúc mà Không Trì Hoãn – Jose L. Alonso

Podcast số 111 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Khắc Phục Những Thủ Đoạn của Satan – Erin B. Murdock

Sa Tan làm mọi điều nó có thể làm để lừa gạt chúng ta. May thay chúng ta có sự giúp đỡ thiêng liêng để tránh những cạm bẫy của…

Continue ReadingPodcast số 111 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Khắc Phục Những Thủ Đoạn của Satan – Erin B. Murdock