Podcast số 21 – Liahona tháng 4, 2020 – Sự Phục Hồi Liên Tục – LeGrand R. Curtis Jr.

Bài của Anh Cả LeGrand R. Curtis Jr. Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương và Sử Gia và Người Ghi Chép của Giáo Hội Sự Phục Hồi đã bắt…

Continue ReadingPodcast số 21 – Liahona tháng 4, 2020 – Sự Phục Hồi Liên Tục – LeGrand R. Curtis Jr.

Podcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021

Các đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những sự kiện bán niên mà tại đó, các vị…

Continue ReadingPodcast số 19 – Tóm tắt Các Phiên Họp Thứ Bảy của Đại Hội Trung Ương Tháng Tư Năm 2021

Podcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge

Bài của Anh Cả Lawrence E. Corbridge Thành Viên Danh Dự của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional,…

Continue ReadingPodcast số 18 – Liahona tháng 10, 2020 – Đứng Trên Đá Mặc Khải – Lawrence E. Corbridge

Podcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Sáu năm 2021 Thiên Chủ Đoàn Là Gì? Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh là ba…

Continue ReadingPodcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Podcast số 15 – Liahona tháng 1, 2021 – Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải – Russell M. Nelson

Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi khuyến…

Continue ReadingPodcast số 15 – Liahona tháng 1, 2021 – Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải – Russell M. Nelson

Podcast số 14 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper

Hãy Chuẩn Bị để Luôn Có Thánh Linh của Ngài Anh Cả Paul B. Pieper Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Việc chuẩn bị dự phần Tiệc Thánh một cách xứng…

Continue ReadingPodcast số 14 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper

Podcast số 13 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran

Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh Bài của Sam Lofgran Các Tạp Chí Giáo Hội Sự mặc khải giống như một ngôn ngữ mà mỗi chúng ta cần phải học. Học…

Continue ReadingPodcast số 13 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran