Podcast số 8 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi – M. Russell Ballard

Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi Bài của Chủ Tịch M. Russell Ballard Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Công việc mà Joseph Smith…

Continue ReadingPodcast số 8 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi – M. Russell Ballard

Podcast số 7 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Một Công Việc Vĩ Đại

Chủ Đề Giới Trẻ năm 2021:Giáo Lý và Giao Ước 64:33–34 Bài của Các Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên Chúa đã mời gọi…

Continue ReadingPodcast số 7 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Một Công Việc Vĩ Đại

Podcast số 6 – Liahona tháng 4, 2019 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn Trích từ bài nói chuyện tại một buổi họp đặc biệt devotional, “Quyền Năng…

Continue ReadingPodcast số 6 – Liahona tháng 4, 2019 – Tin Cậy Nơi Sự Giải Thoát của Đấng Cứu Rỗi – Henry B. Eyring

Podcast số 5 – Liahona tháng 4, 2020 – Họ Đã Có Một Niềm Hy Vọng về Sự Tái Lâm của Đấng Ky Tô – Mindy Selu

Và Chúng Ta Cũng Vậy Bài của Mindy Selu Các Tạp Chí Giáo Hội Các vị tiên tri trong Sách Mặc Môn đã có hy vọng rằng Đấng Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 5 – Liahona tháng 4, 2020 – Họ Đã Có Một Niềm Hy Vọng về Sự Tái Lâm của Đấng Ky Tô – Mindy Selu

Podcast số 4 – Liahona tháng 4, 2018 – Buổi Sáng Chủ Nhật Rực Rỡ Đó – Joseph B. Wirthlin (1917-2008)

Bài của Anh Cả Joseph B. Wirthlin (1917–2008) Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Từ bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2006. Vào…

Continue ReadingPodcast số 4 – Liahona tháng 4, 2018 – Buổi Sáng Chủ Nhật Rực Rỡ Đó – Joseph B. Wirthlin (1917-2008)

Podcast số 3 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Trọng Tâm Của Lễ Phục Sinh – Gerrit W. Gong

Bài của Anh Cả Gerrit W. Gong Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Khi kỷ niệm Lễ Phục Sinh, chúng ta vui mừng vì Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 3 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Trọng Tâm Của Lễ Phục Sinh – Gerrit W. Gong

Podcast số 2 – Liahona tháng 1, 2021 – Giá Trị Của Mỗi Con Người – Jan E. Newman

Bài của Anh Jan E. Newman Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Trường Chủ Nhật Tại sao chúng ta có giá trị lớn lao như vậy đối…

Continue ReadingPodcast số 2 – Liahona tháng 1, 2021 – Giá Trị Của Mỗi Con Người – Jan E. Newman

Podcast số 1 – Liahona tháng 1, 2021 – Phụ Nữ và Quyền Năng Giao Ước – Jean B. Bingham

Bài của Chủ Tịch Jean B. Bingham Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ Chúng ta có thể hân hoan trong những đặc ân và quyền năng mà chúng ta có…

Continue ReadingPodcast số 1 – Liahona tháng 1, 2021 – Phụ Nữ và Quyền Năng Giao Ước – Jean B. Bingham