Podcast số 114 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Thực Chất của Vai Trò Môn Đồ – Silvia H. Allred

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ Khi tình yêu thương trở thành nguyên tắc hướng dẫn trong mối quan tâm của chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 114 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Thực Chất của Vai Trò Môn Đồ – Silvia H. Allred

Podcast số 113 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Ngươi Nên Là Những Người Như Thế Nào – Lynn G. Robbins

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Cầu xin cho các nỗ lực của các anh…

Continue ReadingPodcast số 113 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Các Ngươi Nên Là Những Người Như Thế Nào – Lynn G. Robbins

Podcast số 112 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Làm Điều Đúng vào Đúng Lúc mà Không Trì Hoãn – Jose L. Alonso

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đấng Cứu Rỗi … đã ban cho chúng ta…

Continue ReadingPodcast số 112 – Đại Hội Trung Ương tháng 10, 2011 – Làm Điều Đúng vào Đúng Lúc mà Không Trì Hoãn – Jose L. Alonso

Podcast số 111 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Khắc Phục Những Thủ Đoạn của Satan – Erin B. Murdock

Sa Tan làm mọi điều nó có thể làm để lừa gạt chúng ta. May thay chúng ta có sự giúp đỡ thiêng liêng để tránh những cạm bẫy của…

Continue ReadingPodcast số 111 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2022 – Khắc Phục Những Thủ Đoạn của Satan – Erin B. Murdock

Podcast số 110 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Phép Lạ của Sự Chuộc Tội – C. Scott Grow

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Không có tội lỗi hoặc điều phạm giới nào,…

Continue ReadingPodcast số 110 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Phép Lạ của Sự Chuộc Tội – C. Scott Grow

Podcast số 109 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011- Chuẩn Bị Thế Gian cho Ngày Tái Lâm – Neil L. Andersen

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Công việc truyền giáo của các em…

Continue ReadingPodcast số 109 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011- Chuẩn Bị Thế Gian cho Ngày Tái Lâm – Neil L. Andersen

Podcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua

Chủ Tịch Nelson đã dẫn dắt Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô kể từ ngày 14 tháng Một năm 2018 Kể từ khi trở thành Chủ Tịch thứ…

Continue ReadingPodcast số 107 – Trang Mạng tháng 1, 2022 – Những Lời Mời từ Vị Tiên Tri trong Bốn Năm Qua

Podcast số 106 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Những Tín Đồ của Đấng Ky Tô – Walter F. Gonzalez

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Những tín đồ của Đấng Ky Tô sống cuộc sống giống như Đấng Cứu Rỗi và bước đi trong ánh…

Continue ReadingPodcast số 106 – Đại Hội Trung Ương tháng 4, 2011 – Những Tín Đồ của Đấng Ky Tô – Walter F. Gonzalez