Podcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Sáu năm 2021 Thiên Chủ Đoàn Là Gì? Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh là ba…

Continue ReadingPodcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Podcast số 15 – Liahona tháng 1, 2021 – Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải – Russell M. Nelson

Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải Bài của Chủ Tịch Russell M. Nelson Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôi khuyến…

Continue ReadingPodcast số 15 – Liahona tháng 1, 2021 – Tăng Trưởng theo Nguyên Tắc Mặc Khải – Russell M. Nelson

Podcast số 14 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper

Hãy Chuẩn Bị để Luôn Có Thánh Linh của Ngài Anh Cả Paul B. Pieper Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Việc chuẩn bị dự phần Tiệc Thánh một cách xứng…

Continue ReadingPodcast số 14 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper

Podcast số 13 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran

Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh Bài của Sam Lofgran Các Tạp Chí Giáo Hội Sự mặc khải giống như một ngôn ngữ mà mỗi chúng ta cần phải học. Học…

Continue ReadingPodcast số 13 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran

Podcast số 12 – Liahona tháng 3, 2021 – Chiến Thắng Những Nỗi Lo Lắng Trần Tục – Hans T. Boom

Chiến Thắng Những Nỗi Lo Lắng Trần Tục Bài của Anh Cả Hans T. Boom Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Những nỗi lo lắng trần tục không được làm…

Continue ReadingPodcast số 12 – Liahona tháng 3, 2021 – Chiến Thắng Những Nỗi Lo Lắng Trần Tục – Hans T. Boom