Podcast số 250 – Liahona tháng 9, 2022 – Hãy Để Chúa Dẫn Dắt Cuộc Sống của Anh Chị Em – Patricio M. Giuffra

Bài của Anh Cả Patricio M. Giuffra Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Tôn giáo…

Continue ReadingPodcast số 250 – Liahona tháng 9, 2022 – Hãy Để Chúa Dẫn Dắt Cuộc Sống của Anh Chị Em – Patricio M. Giuffra

Podcast số 249 – Liahona tháng 3, 2023 – Ta Ban Sự Bình An Ta cho Các Ngươi – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 249 – Liahona tháng 3, 2023 – Ta Ban Sự Bình An Ta cho Các Ngươi – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 248 – Liahona tháng 1, 2023 – Tìm Kiếm Kế Hoạch Thiêng Liêng trong Gia Đình “Không Lý Tưởng” của Chúng Ta – Jenet Erickson

Bài của Chị Jenet Erickson, Phó Giáo Sư Khoa Lịch Sử và Giáo Lý của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tại trường…

Continue ReadingPodcast số 248 – Liahona tháng 1, 2023 – Tìm Kiếm Kế Hoạch Thiêng Liêng trong Gia Đình “Không Lý Tưởng” của Chúng Ta – Jenet Erickson

Podcast số 246 – Liahona tháng 3, 2021 – Theo Đuổi Sự Trọn Vẹn của Đấng Ky Tô – Jeffrey R. Holland

Bài của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.…

Continue ReadingPodcast số 246 – Liahona tháng 3, 2021 – Theo Đuổi Sự Trọn Vẹn của Đấng Ky Tô – Jeffrey R. Holland

Podcast số 243 – Liahona tháng 4, 2013 – Mười Cách để Biết Là Các Anh Chị Em Đã Được Cải Đạo – Tyler Orton

Bài của Anh Tyler Orton, một tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, đang sống tại Java, Indonesia, đăng trong tạp…

Continue ReadingPodcast số 243 – Liahona tháng 4, 2013 – Mười Cách để Biết Là Các Anh Chị Em Đã Được Cải Đạo – Tyler Orton

Podcast số 242 – Liahona tháng 3, 2015 – Được Bảo Bọc trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài – Dieter F. Uchtdorf

Bài của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô…

Continue ReadingPodcast số 242 – Liahona tháng 3, 2015 – Được Bảo Bọc trong Vòng Tay Thương Yêu của Ngài – Dieter F. Uchtdorf

Podcast số 241 – Liahona tháng 10, 2013 – Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu – Thomas S. Monson (1927-2018)

Bài của cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau, nhu…

Continue ReadingPodcast số 241 – Liahona tháng 10, 2013 – Trách Nhiệm của Chúng Ta để Giải Cứu – Thomas S. Monson (1927-2018)

Podcast số 239 – Liahona tháng 1, 2023 – Giải Quyết Những Khó Khăn trong Các Mối Quan Hệ – Christy Monson

Bài của Chị Christy Monson, Cựu Chuyên Gia Trị Liệu Hôn Nhân và Gia Đình, tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky…

Continue ReadingPodcast số 239 – Liahona tháng 1, 2023 – Giải Quyết Những Khó Khăn trong Các Mối Quan Hệ – Christy Monson