Podcast số 56 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Tìm Kiếm Si Ôn và Các Phước Lành của Chúa – Jeffrey R. Holland

Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Xây đắp Si Ôn là một trách nhiệm lớn lao, nhưng nó cũng mang lại phần thưởng lớn lao. Lẽ thật lớn…

Continue ReadingPodcast số 56 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 9, 2021 – Tìm Kiếm Si Ôn và Các Phước Lành của Chúa – Jeffrey R. Holland

Podcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Sáu năm 2021 Thiên Chủ Đoàn Là Gì? Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh là ba…

Continue ReadingPodcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Podcast số 14 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper

Hãy Chuẩn Bị để Luôn Có Thánh Linh của Ngài Anh Cả Paul B. Pieper Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi Việc chuẩn bị dự phần Tiệc Thánh một cách xứng…

Continue ReadingPodcast số 14 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Hãy Chuẩn Bị Để Luôn Có Thánh Linh của Ngài – Paul B. Pieper

Podcast số 13 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran

Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh Bài của Sam Lofgran Các Tạp Chí Giáo Hội Sự mặc khải giống như một ngôn ngữ mà mỗi chúng ta cần phải học. Học…

Continue ReadingPodcast số 13 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Học Hỏi Ngôn Ngữ của Thánh Linh – Sam Lofgran

Podcast số 8 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi – M. Russell Ballard

Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi Bài của Chủ Tịch M. Russell Ballard Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Công việc mà Joseph Smith…

Continue ReadingPodcast số 8 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Chính Nghĩa Cao Quý của Sự Phục Hồi – M. Russell Ballard

Podcast số 7 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Một Công Việc Vĩ Đại

Chủ Đề Giới Trẻ năm 2021:Giáo Lý và Giao Ước 64:33–34 Bài của Các Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên Chúa đã mời gọi…

Continue ReadingPodcast số 7 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 1, 2021 – Một Công Việc Vĩ Đại

Podcast số 3 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Trọng Tâm Của Lễ Phục Sinh – Gerrit W. Gong

Bài của Anh Cả Gerrit W. Gong Thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ Khi kỷ niệm Lễ Phục Sinh, chúng ta vui mừng vì Chúa Giê Su…

Continue ReadingPodcast số 3 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 3, 2021 – Trọng Tâm Của Lễ Phục Sinh – Gerrit W. Gong