Podcast số 17 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 6, 2021 – Thiên Chủ Đoàn Là Gì ?

Sứ Điệp Hằng Tháng của Tạp Chí Liahona, tháng Sáu năm 2021

Thiên Chủ Đoàn Là Gì?

Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh là ba Đấng riêng biệt với cùng một mục đích.

Người chủ biên một tờ báo có lần đã hỏi Tiên Tri Joseph Smith về điều mà các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tin tưởng. Để trả lời, Vị Tiên Tri đã viết ra 13 câu tuyên bố về đức tin mà chúng ta gọi là Những Tín Điều. Câu đầu tiên nói rằng: “Chúng tôi tin nơi Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, và nơi Con của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và nơi Đức Thánh Linh″ (Những Tín Điều 1:1). Ba Đấng này hợp thành điều mà chúng ta gọi là Thiên Chủ Đoàn.

Thượng Đế, Đức Chúa Cha

Thượng Đế có một thể xác được phục sinh bằng xương bằng thịt. Ngài là Cha linh hồn của chúng ta. Ngài yêu thương mỗi con cái của Ngài một cách trọn vẹn. Thượng Đế là hoàn hảo, có mọi quyền năng, và biết tất cả mọi điều. Ngài công bình, giàu thương xót, và nhân từ. Linh hồn của chúng ta đã sống cùng Thượng Đế trước khi chúng ta được sinh ra. Ngài gửi chúng ta đến thế gian để học hỏi và phát triển. Ước muốn lớn nhất của Thượng Đế là mỗi con cái của Ngài trở về sống cùng Ngài lần nữa sau khi chúng ta chết đi. Thượng Đế dạy chúng ta rằng chúng ta phải noi theo Chúa Giê Su Ky Tô để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế.

Chúa Giê Su Ky Tô

Chúa Giê Su Ky Tô cũng có một thể xác được phục sinh bằng xương bằng thịt. Ngài là Con Trai đầu lòng của Thượng Đế. Trước khi chúng ta sinh ra, Thượng Đế đã chọn Ngài làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Điều này có nghĩa Chúa Giê Su đã đến thế gian để làm gương cho chúng ta, giảng dạy phúc âm Ngài, chuộc tội cho chúng ta, và giải thoát chúng ta khỏi cái chết. Nhờ có Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể được tha thứ các tội lỗi của mình khi hối cải. Chúa Giê Su Ky Tô cũng chịu đựng nhiều điều để Ngài có thể hiểu và giúp chúng ta. Chúa Giê Su Ky Tô đã chết và rồi sống lại, khiến cho tất cả mọi người có thể được sống lại.

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh là thành viên duy nhất của Thiên Chủ Đoàn mà không có thể xác. Ngài là một linh hồn. Đức Thánh Linh có thể giao tiếp trực tiếp với linh hồn của chúng ta. Ngài làm chứng cho chúng ta biết rằng Thượng Đế có thật và Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Đức Thánh Linh hành động với tư cách là sứ giả của Thượng Đế để ban cho chúng ta những cảm nghĩ yêu thương, hướng dẫn, hoặc an ủi. Khi chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận, chúng ta tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Sau phép báp têm của chúng ta, Đức Thánh Linh có thể luôn luôn ở cùng chúng ta khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế.

Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith

Theo thời gian, con người đã không còn hiểu rõ về Thiên Chủ Đoàn. Họ bất đồng về các đặc điểm của Thượng Đế, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh là gì. Đây là một lý do tại sao Khải Tượng Thứ Nhất mà Joseph Smith đã nhận được rất quan trọng. Ông đã trông thấy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể xác và là hai Đấng riêng biệt.

Riêng Biệt nhưng Hợp Nhất

Thánh thư và các vị tiên tri thời nay dạy chúng ta rằng Thượng Đế, Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh là các Đấng riêng biệt có cùng một mục đích: sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta (xin xem Môi Se 1:39). Giống như các thành viên trong cùng một đội, các Ngài cùng nhau làm việc để giúp đỡ chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có thể cảm thấy gần các Ngài hơn khi chúng ta hối cải tội lỗi của mình và chọn điều đúng.

Các Thánh Thư về Thiên Chủ Đoàn

  • Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hiệp một trong mục đích (xin xem Giăng 10:30).
  • Cha Thiên Thượng phán về Con Trai Ngài (xin xem Ma Thi Ơ 3:16–17).
  • Chúa Giê Su Ky Tô phán về Cha Ngài (xin xem Giăng 11:41).
  • Chúa Giê Su Ky Tô cầu nguyện cho chúng ta đến một ngày nào đó sẽ trở nên hiệp một (xin xem Giăng 17:11).
  • Joseph Smith đã trông thấy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:17).
  • Đức Thánh Linh làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta (xin xem Giăng 15:26).