Podcast số 361 – Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ tháng 4, 2024 – Tin Nơi Đấng Ky Tô trước khi Ngài Tái Lâm – Joshua T. Dennis

Bài của Joshua T. Dennis và Jessica Zoey Strong thuộc nhóm Tạp Chí Giáo Hội của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Các em có bao giờ nghĩ việc tin nơi Đấng Cứu Rỗi trước khi Ngài đến thế gian sẽ như thế nào không? Dân Nê Phi thời xưa đã phải làm điều đó—“trông chờ Đấng Mê Si, và tin nơi Ngài là Đấng sẽ đến như thể là Ngài đã đến rồi vậy” (Gia Rôm 1:11).

Ngày nay, chúng ta có thánh thư và các hồ sơ lịch sử làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã sống, chết, và sống lại. Chúng ta tin nơi Đấng Cứu Rỗi là Đấng đã đến. Nhưng chúng ta cũng tin nơi Đấng Cứu Rỗi là Đấng sẽ tái lâm.

Trước khi Chúa Giê Su Ky Tô Đến, dân Nê Phi Đã Có Đức Tin Để:

Được tha thứ tội lỗi của họ.

“[Bất cứ ai] tin rằng Đấng Ky Tô sẽ đến thì kẻ đó sẽ nhận được sự xá miễn các tội lỗi của mình và sẽ được tràn đầy niềm vui lớn lao, chẳng khác chi Ngài đã đến với họ rồi vậy” (Mô Si A 3:13, sự nhấn mạnh được thêm vào).

Tha thứ cho chính mình.

“Và thế rồi, một tiếng nói vọng đến tai tôi mà rằng: Ê Nót, ngươi đã được tha tội. … Vậy nên, tội lỗi của tôi đã được tẩy sạch. Và tôi thưa rằng: Lạy Chúa, làm sao điều này lại có thể xảy ra được? Và Ngài phán cùng tôi rằng: Vì đức tin của ngươi nơi Đấng Ky Tô, là Đấng mà ngươi chưa từng nghe hay thấy. Và phải còn nhiều năm nữa Ngài mới biểu hiện trong xác thịt; … đức tin của ngươi đã làm cho ngươi được trọn lành” (Ê Nót 1:5–8; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Thực hiện các phép lạ.

“Chúng tôi đã biết về Đấng Ky Tô, và chúng tôi đã từng hy vọng trông đợi vinh quang của Ngài hằng bao thế kỷ trước khi Ngài đến. … Đến độ, trong danh Chúa Giê Su chúng tôi có thể thực sự truyền lệnh cho cây cối, núi non và sóng biển phải tuân theo chúng tôi” (Gia Cốp 4:4, 6; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Tiếp nhận sự mặc khải.

“Có nhiều người có một đức tin hết sức mạnh mẽ, dù họ sống trước ngày Đấng Ky Tô đến, nên họ không thể bị giữ ra khỏi bên trong bức màn che, mà trái lại, họ đã thực sự chính mắt trông thấy được” (Ê The 12:19, sự nhấn mạnh được thêm vào).

Trước khi Chúa Giê Su Ky Tô Tái Lâm, Chúng Ta Có Thể Có Đức Tin Để:

Được tha thứ, tha thứ cho bản thân mình, thực hiện các phép lạ, và nhận được sự mặc khải (giống như dân Nê Phi).

Tự chuẩn bị cho sự giáng lâm của Ngài.

Khi cố gắng tuân giữ các giao ước của mình, chúng ta đang chuẩn bị để sống trong thượng thiên giới. “Vì này, cuộc sống này là thời gian cho loài người chuẩn bị để gặp Thượng Đế; phải, này, thời gian của cuộc sống này là thời gian cho loài người thực thi những công việc lao nhọc của mình.” (An Ma 34:32).

Chuẩn bị thế gian cho sự giáng lâm của Ngài.

Chúng ta đã được Chủ Tịch Russell M. Nelson mời tham gia vào “công việc vĩ đại nhất trên thế gian”—sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên. “Cha Thiên Thượng đã dành riêng nhiều linh hồn cao quý nhất của Ngài—tôi có thể nói rằng, có lẽ là nhóm người tốt nhất của Ngài—cho giai đoạn cuối cùng này. Những linh hồn cao quý đó—những người lành nghề nhất, những anh hùng đó—chính là các em!”1

Có hy vọng trong những lúc khó khăn.

Khi Đấng Cứu Rỗi tái lâm, người ngay chính sẽ sống trong bình an. Đấng Cứu Rỗi sẽ trị vì, và sự bất công sẽ được làm cho đúng. “Vì Chúa sẽ ở giữa họ, và vinh quang của Ngài sẽ ở trên họ, và Ngài sẽ là vua của họ và là Đấng ban hành luật pháp cho họ” (Giáo Lý và Giao Ước 45:59).

Tin Cậy vào Sự Phục Sinh.

Tất cả nhân loại sẽ được phục sinh. Chúng ta sẽ có thể xác hoàn hảo, bất diệt. Chúng ta có thể một lần nữa thấy những người thân đã qua đời. “Linh hồn và thể xác sẽ được kết hợp lại trong hình thể toàn hảo của nó; tất cả tứ chi và khớp xương sẽ trở lại hình thể nguyên vẹn của nó chẳng khác chi chúng ta hiện đang sống bây giờ” (An Ma 11:43).

Dân Nê Phi thời xưa đã có đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi trước khi Ngài đến. Chúng ta có thể có đức tin rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ tái lâm—khi “[chúng ta] sẽ trông thấy [Ngài] ngự giữa đám mây trên trời, khoác quyền năng và vinh quang lớn lao” (Giáo Lý và Giao Ước 45:44; xin xem thêm Công Vụ Các Sứ Đồ 1:11). Việc biết rằng Ngài sẽ tái lâm thay đổi điều em sẽ làm ngày hôm nay như thế nào?