Podcast số 220 – Liahona tháng 10, 2016 – Các Phước Lành của Sự Vâng Lời – Thomas S. Monson (1927 – 2018)

Bài của Cựu Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927-2018) của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy: “Bài học quan trọng nhất chúng ta có thể học được trên trần thế là khi nào Thượng Đế phán và chúng ta tuân theo thì chúng ta sẽ luôn luôn đúng.”1

Chúng ta cũng sẽ được ban phước. Như Chủ Tịch Monson đã nói trong một đại hội trung ương mới đây: “Khi chúng ta tuân giữ các lệnh truyền thì cuộc sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn, và ít phức tạp hơn. Những thử thách và vấn đề của chúng ta sẽ dễ chịu đựng hơn, và chúng ta sẽ nhận được các phước lành đã được hứa [của Thượng Đế].”2

Trong đoạn trích sau đây từ những lời dạy của Chủ Tịch Monson với tư cách là Chủ Tịch của Giáo Hội, ông nhắc nhở chúng ta rằng các lệnh truyền là sự hướng dẫn chắc chắn nhất dẫn đến hạnh phúc và bình an.

Những Chỉ Dẫn cho Cuộc Hành Trình trên Trần Thế

“Các giáo lệnh của Thượng Đế không phải được ban cho để làm cho chúng ta thất vọng hoặc làm trở ngại hạnh phúc của chúng ta. Ngược lại thì mới là đúng. Ngài là Đấng đã sáng tạo ra chúng ta và yêu thương chúng ta trọn vẹn, Ngài biết là chúng ta cần phải sống như thế nào để đạt được hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể đạt được. Ngài đã ban cho chúng ta những chỉ dẫn mà nếu chúng ta tuân theo thì sẽ hướng dẫn chúng ta một cách an toàn qua cuộc sống trần thế đầy nguy hiểm này. Chúng ta nhớ những lời của bài thánh ca quen thuộc: ‘Tuân giữ các giáo lệnh! Trong đó có sự an toàn; trong đó có sự bình an’ [xin xem “Keep the Commandments,” Hymns, số 303].”3

Sức Mạnh và Sự Hiểu Biết

“Sự vâng lời là một đặc tính của các vị tiên tri; sự vâng lời đã cung ứng sức mạnh và sự hiểu biết cho họ qua các thời đại. Chúng ta cần phải nhận biết rằng chúng ta cũng được quyền nhận lãnh nguồn sức mạnh và kiến thức này. Nguồn này dành sẵn cho mỗi người chúng ta ngày nay nếu chúng ta tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. …

“Sự hiểu biết mà chúng ta tìm kiếm, các câu trả lời mà chúng ta mong muốn, và sức mạnh mà chúng ta ao ước ngày nay để đối phó với những thử thách của một thế giới phức tạp và luôn thay đổi, có thể thuộc về chúng ta khi chúng ta sẵn lòng tuân theo các lệnh truyền của Chúa.”4

Chọn Vâng Lời

“Thái độ chung của thời kỳ chúng ta là tính dễ dãi. Các tạp chí và chương trình truyền hình đăng hình ảnh của các minh tinh điện ảnh, những anh hùng của sân vận động—những người mà nhiều người trẻ tuổi ao ước bắt chước—những người bất chấp các luật pháp của Thượng Đế và công khai tham gia vào những lối thực hành đầy tội lỗi, dường như không có những hậu quả xấu. Các anh chị em đừng tin vào điều đó! Có lúc phải suy xét—chính là việc cân nhắc điều tốt với điều xấu. Chúng ta đều phải đối diện trực tiếp với những hậu quả của hành động của mình—nếu không là trong cuộc sống này thì sẽ là trong cuộc sống mai sau. Ngày Phán Xét sẽ đến với tất cả mọi người. … Tôi khẩn nài với các em hãy chọn vâng lời.”5

Niềm Vui và Bình An

“Đôi khi, đối với các anh chị em, dường như những người trên thế giới đang có nhiều điều vui thích hơn. Một số các anh chị em có thể cảm thấy bị hạn chế bởi quy tắc xử thế mà chúng ta tôn trọng triệt để trong Giáo Hội. Tuy nhiên, thưa các anh chị em, tôi tuyên bố với các anh chị em rằng không có điều gì có thể mang đến niềm vui vào cuộc sống hoặc bình an cho tâm hồn của chúng ta hơn Thánh Linh là Đấng có thể đến khi chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi và tuân giữ các lệnh truyền.”6

Bước Đi Ngay Thẳng

“Tôi làm chứng cùng các anh chị em rằng các phước lành đã được hứa của chúng ta đều không thể nào đo lường được. Mặc dù chúng ta đang sống trong tình trạng có thể dường như đầy đe dọa và những thử thách dồn dập xảy đến trong cuộc sống, nhưng sự hiểu biết về phúc âm và tình yêu mến của chúng ta đối với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi sẽ an ủi cùng hỗ trợ chúng ta cũng như mang đến niềm vui cho tâm hồn chúng ta khi sống ngay chính và tuân giữ các giáo lệnh. Sẽ không có điều gì trên thế gian này có thể đánh bại chúng ta được.”7

Noi Theo Đấng Cứu Rỗi

“Người sầu khổ và từng trải sự ưu phiền này là ai? Ai là Vua vinh hiển, là Chúa muôn quân? Ngài là Đức Thầy của chúng ta. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Ngài là Vị Nam Tử của Thượng Đế. Ngài là Cội Rễ của Sự Cứu Rỗi cho chúng ta. Ngài ra hiệu: ‘Hãy theo ta.’ Ngài chỉ thị: ‘Hãy đi, làm theo như vậy.’ Ngài khẩn nài: ‘Giữ gìn các điều răn ta.’

“Chúng ta hãy noi theo Ngài. Chúng ta hãy bắt chước theo gương Ngài. Chúng ta hãy vâng theo lời Ngài. Khi làm như vậy, chúng ta dâng lên Ngài ân tứ thiêng liêng về lòng biết ơn.”8