Podcast số 70 – Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương tháng 10, 2010 – Bền Bỉ và Bất Di Bất Dịch – Silvia H. Allred

Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ năm 2010

Nếu chúng ta sống trung tín và kiên trì đến cùng, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả các phước lành của Cha Thiên Thượng, chính là cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao.

Tôi biết ơn được dự phần vào buổi nhóm họp này của các phụ nữ trung tín trên khắp thế giới. Tôi đã gặp hằng ngàn các chị em trong nhiều quốc gia khác nhau. Lòng trung tín và sự tận tâm của các chị em đã củng cố tôi. Tấm gương tốt lành và cam kết của các chị em cùng phúc âm đã soi dẫn tôi. Những hành động âm thầm phục vụ vô vị kỷ và những chứng ngôn cùng lòng tin chắc của các chị em đã làm tôi hạ mình.

Buổi tối hôm nay, tôi sẽ hỏi mỗi chị em cùng những câu hỏi mà tôi đã hỏi nhiều chị em trong cuộc chuyện trò của chúng tôi.

  1. Điều gì giúp cho chị được bền bỉ và bất di bất dịch khi đương đầu với những điều đang thử thách đức tin của chị?
  2. Điều gì hỗ trợ chị trong suốt những thử thách và nghịch cảnh?
  3. Điều gì giúp chị chịu đựng và trở thành một môn đồ chân chính của Đấng Ky Tô?

Một số câu trả lời các chị em đã đưa ra cho tôi gồm có:

  1. Sự hiểu biết rằng ChaThiên Thượng yêu thương và quan tâm đến mình.
  2. Hy vọng rằng qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô thì tất cả những phước lành được hứa cho người trung tín sẽ được ứng nghiệm.
  3. Sự hiểu biết về kế hoạch cứu chuộc.

Sứ điệp của tôi hôm nay sẽ khai triển những lời nói khẳng định này được thốt ra từ tâm hồn của các chị em.

Sách Rô Ma 8:16 dạy: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” Lần đầu tiên tôi nhớ đã cảm thấy một cách chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng biết rõ, yêu thương và quan tâm đến tôi khi tôi bước vào nước báp têm lúc 15 tuổi. Trước đó, tôi đã biết Thượng Đế hiện hữu và Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Tôi tin nơi hai Ngài và yêu mến hai Ngài, nhưng tôi đã không bao giờ cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm của hai Ngài dành cho cá nhân tôi, cho đến cái ngày tôi hân hoan trong cơ hội của mình để lập các giao ước báp têm.

Tôi biết rằng thật là một phép lạ vĩ đại để được những người truyền giáo tìm ra và giảng dạy, nhất là chỉ có một ít người truyền giáo trong số hai triệu người! Lúc ấy tôi biết rằng Cha Thiên Thượng biết rõ và yêu thương tôi đặc biệt đến nỗi Ngài đã hướng dẫn những người truyền giáo đến nhà tôi.

Giờ đây, tôi biết rằng Thượng Đế là một Thượng Đế có tình yêu thương. Điều này đúng như vậy vì chúng ta là con cái của Ngài và Ngài muốn tất cả chúng ta đều có niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Công việc và vinh quang của Ngài là để cho chúng ta có thể có được sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu.1 Đó là lý do tại sao Ngài đã ban một kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta. Mục đích của chúng ta trong cuộc sống là đạt được cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao cho bản thân mình, cùng giúp những người khác cũng làm như vậy. Ngài tạo ra thế gian này để cho chúng ta đạt được một thể xác và chịu thử thách trong đức tin của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ân tứ quý báu về quyền tự quyết, mà qua đó chúng ta có thể lựa chọn con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Kế hoạch cứu chuộc của Cha Thiên Thượng là dành cho các chị em và tôi. Kế hoạch này cũng dành cho tất cả con cái của Ngài.

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.

“Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất”2

“Và Ngài ban cho họ những lệnh truyền là họ phải thờ phượng Chúa, Thượng Đế của họ. … Và A Đam đã tuân theo những lệnh truyền của Chúa.”3

A Đam và Ê Va sinh con cái và kế hoạch này tiếp tục được tiến hành.

Tôi biết rằng mỗi người chúng ta đều có một vai trò quan trọng và thiết yếu với tư cách là con gái của Thượng Đế. Ngài đã ban cho các con gái của Ngài các thuộc tính thiêng liêng vì mục đích nhằm xúc tiến công việc của Ngài. Thượng Đế đã giao phó cho các phụ nữ công việc thiêng liêng để sinh nở và nuôi dạy con cái. Không có công việc nào quan trọng hơn. Đó là một sự kêu gọi thiêng liêng. Nhiệm vụ cao quý nhất đối với một người phụ nữ là công việc thiêng liêng của việc xây đắp gia đình vĩnh cửu, một cách lý tưởng là chung phần cộng sự với người chồng của mình.

Tôi biết rằng một số các chị em phụ nữ của chúng ta chưa nhận được các phước lành của hôn nhân hoặc con cái. Tôi cam đoan với các chị em rằng vào đúng kỳ định, các chị em sẽ nhận được tất cả các phước lành đã được hứa cho người trung tín. Các chị em cần phải “tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn, …và kiên trì đến cùng” để có được cuộc sống vĩnh cửu.4 Trong viễn cảnh vĩnh cửu, các phước lành bị thiếu sót “sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi.”5

Ngoài ra, các chị em không cần phải kết hôn mới tuân giữ các lệnh truyền và nuôi dưỡng gia đình, bạn bè và láng giềng. Các ân tứ, tài năng, kỹ năng, và sức mạnh thuộc linh của các chị em đều rất cần thiết trong việc xây đắp vương quốc. Chúa trông cậy vào sự sẵn lòng của các chị em để thi hành các bổn phận thiết yếu này.

Chúa phán:

“Ta [sẽ] chẳng quên ngươi.

“Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn.”6

Chúa yêu thương các chị em. Ngài biết những niềm hy vọng và nỗi thất vọng của các chị em. Ngài sẽ không quên các chị em vì những nỗi đau khổ và khổ sở của các chị em không ngớt ở trước mặt Ngài.

Cách biểu lộ tình yêu thương tuyệt vời nhất của Thượng Đế dành cho chúng ta là sự sẵn lòng của Ngài để gửi Vị Nam Tử yêu dấu của Ngài là Chúa Giê Su Ky Tô đến chuộc tội lỗi của chúng ta, làm Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta.

Trong Giăng 3:16 chúng ta đọc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Đấng Cứu Rỗi phán: “Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy.”7

Sự sẵn lòng của Chúa Giê Su Ky Tô để làm chiên con hy sinh là một cách bày tỏ tình yêu thương của Ngài dành cho Đức Chúa Cha và tình yêu thương vô hạn của Ngài dành cho mỗi người chúng ta.

Ê Sai mô tả nỗi đau khổ của Đấng Cứu Rỗi:

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. …

“… Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an … bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”8

Chính Chúa đã phán: “Ta, Thượng Đế, đã chịu những nỗi đau khổ ấy cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải.”9

Ngài đã cắt đứt những dây trói buộc của sự chết và làm cho tất cả nhân loại có thể được phục sinh. Ngài ban cho chúng ta ân tứ của sự bất diệt.

Chúa Giê Su Ky Tô tự mang lấy tội lỗi của chúng ta và chết nhằm thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý để cho chúng ta có thể không phải chịu đau khổ nếu chúng ta hối cải.

Chúng ta cho thấy việc chúng ta chấp nhận Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của mình khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài, hối cải các tội lỗi của mình và tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi cần có để bước vào nơi hiện diện của Thượng Đế. Các giáo lễ cứu rỗi này là biểu tượng của các giao ước mà chúng ta lập. Các giao ước về sự tuân theo các luật pháp và lệnh truyền của Ngài ràng buộc chúng ta với Thượng Đế và củng cố đức tin của chúng ta. Đức tin và sự trì chí của chúng ta nơi Đấng Ky Tô sẽ mang đến cho chúng ta lòng can đảm và niềm tự tin cần phải có để đương đầu với những thử thách của cuộc sống, tức là một phần kinh nghiệm trần thế của chúng ta.

Ngay sau khi chồng tôi được kêu gọi chủ tọa Phái Bộ Truyền Giáo Paraguay Asuncion vào năm 1992, chúng tôi tham dự một đại hội chi nhánh trong một cộng đồng hẻo lánh ở Paraguayan Chaco.10 Chúng tôi đi bốn giờ đồng hồ trên một con đường trải nhựa và rồi thêm bảy giờ đồng hồ nữa trên một con đường đơn sơ. Chặng đường đầy nguy hiểm và thiếu tiện nghi rồi cũng được sớm quên đi khi chúng tôi chào mừng các tín hữu vui vẻ nồng hậu ở Mistolar.

Julio Yegros là vị chủ tịch chi nhánh trẻ tuổi. Ông và vợ của ông, Margarita, là một trong một số ít gia đình được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Tôi yêu cầu họ chia sẻ kinh nghiệm về chuyến đi của họ đến đền thờ.

Vào lúc đó, ngôi đền thờ gần nhất là đền thờ Buenos Aires ở Argentina. Chuyến đi từ Mistolar đến đền thờ đòi hỏi 27 giờ đồng hồ mỗi lượt và họ đã đi với hai đứa con nhỏ. Lúc đó là vào giữa mùa đông rất lạnh lẽo, nhưng với nhiều hy sinh. họ đã đến được đền thờ và được làm lễ gắn bó với nhau là một gia đình vĩnh cửu. Trên đường về, hai đứa bé bị bệnh rất nặng và chết. Họ chôn con mình dọc trên con đường và trở về nhà không có con bên cạnh. Họ buồn bã và cô đơn, nhưng kỳ diệu thay, họ đã cảm thấy được an ủi và bình an. Họ nói về kinh nghiệm này: “Con cái chúng tôi đã được làm lễ gắn bó với chúng tôi trong nhà của Chúa. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ có lại các con của mình trong suốt thời vĩnh cửu. Sự hiểu biết này đã mang đến cho chúng tôi sự bình an và an ủi. Chúng tôi phải luôn luôn sống xứng đáng và trung tín với các giao ước mà chúng tôi đã lập trong đền thờ, và rồi chúng tôi sẽ được đoàn tụ với con mình.”

Làm thế nào chúng ta gia tăng đức tin và hy vọng của mình để được giống như các tín hữu trung thành người Paraguay này?

Làm thế nào chúng ta củng cố niềm tin của mình nơi những lời khẳng định mà tôi đã nghe lặp đi lặp lại từ rất nhiều người trong các chị em, rằng các chị em tin nơi tình yêu thương của Thượng Đế dành cho các chị em, rằng các chị em tin tưởng rằng mình sẽ nhận được các phước lành của Ngài, và rằng các chị em hiểu kế hoạch cứu chuộc qua Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô cũng như nhiệm vụ quan trọng của các chị em trong kế hoạch của Ngài?

Tôi sẽ đề nghị bốn điều đã giúp đỡ tôi: cầu nguyện, học thánh thư, vâng lời và phục vụ.

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là hành động giao tiếp với Cha Thiên Thượng. Khi cầu nguyện, chúng ta công nhận đức tin của mình nơi Ngài và quyền năng của Ngài để ban phước cho chúng ta.

Trong An Ma 37:37 chúng ta đọc: “Hãy hội ý với Chúa trong mọi việc làm của mình, và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện; phải, khi đêm đến, con nằm xuống, hãy nằm xuống trong Chúa, để Ngài chăm sóc con trong giấc ngủ của con. Khi sáng thức dậy, con hãy để lòng mình tràn đầy lời tạ ơn Thượng Đế; và nếu con làm được như vậy, thì con sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng.”

Học Thánh Thư

Sự hiểu biết về kế hoạch của Cha Thiên Thượng giúp chúng ta biết mình là ai và con người chúng ta phải trở thành.

Chúa đã truyền lệnh: “Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy.”11

Mỗi phụ nữ cần phải học thánh thư. Khi trở nên quen thuộc hơn với các lẽ thật của thánh thư, chúng ta sẽ có thể áp dụng các lẽ thật này vào cuộc sống của mình và có nhiều quyền năng hơn để hoàn thành các mục tiêu của Thượng Đế. Lời cầu nguyện cá nhân cùng việc học thánh thư hằng ngày cũng mời gọi ảnh hưởng và quyền năng của Đức Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta.

Vâng Lời

Chúa phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.”12 Sự vâng lời trung tín của chúng ta sẽ giúp chúng ta phát triển các thuộc tính của sự tin kính và thay đổi tấm lòng mình.

Trong Giáo Lý và Giao Ước chúng ta được dạy:

“Hãy trung tín tuân giữ những giao ước ngươi đã lập. …

“Hãy luôn luôn tuân giữ các giáo lệnh của ta, rồi ngươi sẽ nhận được mão triều thiên của sự ngay chính.”13

Lòng cam kết của chúng ta để sống theo phúc âm nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Phục Vụ

Chúng ta có nhiều cơ hội để phục vụ Ngài. Mỗi chị em phụ nữ được yêu cầu tìm kiếm cũng như giúp đỡ nguời nghèo khó và hoạn nạn đang ở xung quanh chúng ta. “Người nghèo khó và hoạn nạn” cũng gồm cả những người có nhu cầu thuộc linh và tình cảm nữa. Mỗi chị em phụ nữ được chỉ thị phải “cứu những người đã qua đời của chúng ta,” mà có thể được thực hiện bằng cách xúc tiến lịch sử gia đình hoặc công việc đền thờ. Chúng ta được truyền lệnh phải chia sẻ phúc âm với những người khác và có nhiều cách để tham gia vào công việc truyền giáo. Tất cả những điều này là cách chúng ta có thể phục vụ Chúa. Chúa kỳ vọng những người vững mạnh sẽ củng cố người yếu đuối và đức tin của các chị em sẽ được củng cố khi các chị em củng cố cùng chăm sóc con cái của Ngài.

Tôi biết Cha Thiên Thượng yêu thương mỗi con cái của Ngài một cách trọn vẹn, riêng từng người một và liên tục. Tôi biết rằng là phụ nữ, chúng ta có một nhiệm vụ thiết yếu trong kế hoạch hạnh phúc. Nỗ lực tốt nhất của chúng ta chỉ là điều mà Ngài đòi hỏi từ chúng ta và mỗi người chúng ta đều được cần đến trong việc xây đắp vương quốc. Sự Chuộc Tội là có thật. Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta sống trung tín và kiên trì đến cùng, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả các phước lành của Cha Thiên Thượng, chính là cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.